01Aug

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Archive Alert!

Ο νέος μήνας ξεκινά δυναμ ικά και το δίκτυο συνεργα ζομένων φορέων του Archiv e Alert διευρύνεται! Από σήμερα η Εθνική Βιβλιοθήκ η της Ελλάδος - National Library of Greece αποτελε ί μέλος του Archive Alert ! Έτος μετεγκατάστασης για την ΕΒΕ στο Κεντρο Πολιτι σμου Ιδρυμα Σταυρος Νιαρχ ος, αλλά και έτος "επανίδ ρυσης του θεσμού". Σ' αυτ ή τη νέα εποχή το archive alert μέσω των δηλώσεων αρχειακού υλικού πιστεύου με θα συμβάλλει ουσιαστικ ά στον εμπλουτισμό των αρ χειακών συλλογών της ΕΒΕ. Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατ α η ΕΒΕ ολοκλήρωσε την κα ταγραφή-ταξινόμηση του Ισ τορικού Υπηρεσιακού της Α ρχείου: http://www.ethnos .gr/koinonia/arthro/agnos tes_istories_tis_ethnikis _bibliothikis-64893594/ Για περισσότερες πληροφορ ίες για την ΕΒΕ: http://w ww.nlg.gr/ Για την μετάβαση-μετεγκατ άσταση της ΕΒΕ: http://tr ansition.nlg.gr/ Ευχαριστούμε θερμά το εφο ρευτικό συμβούλιο της ΕΒΕ , τον γενικό διευθυντή κ. Φ. Τσιμπόγλου (Filippos Tsimpoglou) , καθώς και τ ην κ. Π. Καπώλη και τον κ . Γ. Σταυράτη.

Διαβάστε περισσότερα
05Feb

Πρόσκληση στην επίσημη παρουσίαση του Archive Alert

Διαβάστε περισσότερα
04Feb

[Δελτίο Τύπου] Archive Alert: Διαδικτυακή πλατφόρμα διάσωσης ιστορικών αρχείων

&laquo;Εντόπισε &ndash; Δ ήλωσε &ndash; Σώσε&raquo; θα μπορούσε επιγραμματικ ά να είναι το τρίπτυχο πά νω στο οποίο στηρίχθηκε η ιδέα για τη δημιουργία τ ου &laquo;Archive Alert&r aquo;, το οποίο προκαλεί μεμονωμένα άτομα, συλλογι κότητες και την πολιτεία να στρέψουν με μεγαλύτερη θέρμη το ενδιαφέρον τους σε ένα παραμελημένο ζήτη μα, αυτό της διάσωσης των ιστορικών αρχείων. Στη σ υνείδηση των περισσότερων τα ιστορικά αρχεία αποτε λούν μόνο παλιά έγγραφα π ου αφορούν σημαντικά πρόσ ωπα και γεγονότα, ενώ στη ν καθημερινότητά μας παρά γουμε πλήθος τέτοιων αρχε ίων κάθε μορφής (ηλεκτρον ικά, έντυπα κ.ά.) τα οποί α, μετά τη χρήση τους, απ οτελούν ιστορικό υλικό. Ο τιδήποτε, λοιπόν, έρχεται από το παρελθόν, ανεξαρτ ήτως όγκου, χρονολογίας, περιεχομένου και υποστρώμ ατος είναι αναγκαίο να δι ασωθεί και να αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς σε πο ιο βαθμό θα καταστραφεί, έτσι ώστε να μη χαθούν ση μαντικές πληροφορίες. Το &laquo;Archive Alert&raqu o; (www.archivealert.gr) αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μεμονωμένα άτομα, φορείς και συλλογ ικότητες μπορούν να δηλών ουν αρχεία και κάθε άλλο υλικό, το οποίο αναδεικνύ ει την πολιτιστική κληρον ομιά (οπτικοακουστικό υλι κό, χάρτες, φωτογραφίες, έντυπα, εφημερίδες, αφίσε ς κ.ά.). Υλικό που κατέχο υν ή εντόπισαν ή αντιλήφθ ηκαν και θεωρούν ότι κινδ υνεύει, λόγω άγνοιας, αμέ λειας ή έλλειψης εξειδικε υμένης γνώσης σχετικά με τη διάσωση και χρήση του. Παράλληλα, υπάρχει η δυν ατότητα σε όσους/όσες εγγ ραφούν στην πλατφόρμα και κατέχουν αρχειακό υλικό και ιστορικά τεκμήρια είτ ε απλώς να τα δηλώσουν πρ ος ενημέρωση των αρχειακώ ν φορέων, είτε να προσκαλ έσουν ειδικό προσωπικό γι α την καταγραφή, ταξινόμη ση, διάσωση και αξιοποίησ ή του. Η πλατφόρμα επιτρέ πει την καταγραφή και στη συνέχεια, ανάλογα με το υλικό που δηλώνεται, ενημ ερώνει με αυτόματο τρόπο όλους τους φορείς τους οπ οίους μπορεί να τους αφορ ά. Είναι αναγκαίο να επισ ημανθεί, πως η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν, τόσο για τους χρήστες-πλη ροφορητές όσο και για του ς αρχειακούς φορείς, ενώ απαγορεύεται κάθε είδους αγοραπωλησία αρχειακού κα ι πολιτιστικού υλικού. Τα τελευταία χρόνια όλο κ <br /> Η Αρχείων Τάξις δραστηριο ποιείται από το 2011 στη διάσωση, καταγραφή, τεκμη ρίωση και ανάδειξη ιστορι κών αρχείων και άλλων πολ ιτιστικών αγαθών. Το εργα στήρι επιχειρηματικού πολ ιτισμού Ματαρόα υποστηρίζ ει τεχνικά την πλατφόρμα. Η υλοποίηση του έργου χρ ηματοδοτήθηκε από το Κοιν ωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λ άτση στο πλαίσιο του προγ ράμματος στήριξης επιστημ ονικών εταιρειών 2016. Η παρουσίαση του &laquo;Arc hive Alert&raquo; θα πραγ ματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00 στον Ιανό (Σταδίου 24 &n dash; Αθήνα). Η εκδήλωση στο Facebook, εδώ : https ://www.facebook.com/event s/867549033347409/

Διαβάστε περισσότερα