01Aug

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Archive Alert!

Ο νέος μήνας ξεκινά δυναμ ικά και το δίκτυο συνεργα ζομένων φορέων του Archiv e Alert διευρύνεται! Από σήμερα η Εθνική Βιβλιοθήκ η της Ελλάδος - National Library of Greece αποτελε ί μέλος του Archive Alert ! Έτος μετεγκατάστασης για την ΕΒΕ στο Κεντρο Πολιτι σμου Ιδρυμα Σταυρος Νιαρχ ος, αλλά και έτος "επανίδ ρυσης του θεσμού". Σ' αυτ ή τη νέα εποχή το archive alert μέσω των δηλώσεων αρχειακού υλικού πιστεύου με θα συμβάλλει ουσιαστικ ά στον εμπλουτισμό των αρ χειακών συλλογών της ΕΒΕ. Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατ α η ΕΒΕ ολοκλήρωσε την κα ταγραφή-ταξινόμηση του Ισ τορικού Υπηρεσιακού της Α ρχείου: http://www.ethnos .gr/koinonia/arthro/agnos tes_istories_tis_ethnikis _bibliothikis-64893594/ Για περισσότερες πληροφορ ίες για την ΕΒΕ: http://w ww.nlg.gr/ Για την μετάβαση-μετεγκατ άσταση της ΕΒΕ: http://tr ansition.nlg.gr/ Ευχαριστούμε θερμά το εφο ρευτικό συμβούλιο της ΕΒΕ , τον γενικό διευθυντή κ. Φ. Τσιμπόγλου (Filippos Tsimpoglou) , καθώς και τ ην κ. Π. Καπώλη και τον κ . Γ. Σταυράτη.

Διαβάστε περισσότερα
05Feb

Πρόσκληση στην επίσημη παρουσίαση του Archive Alert

Διαβάστε περισσότερα
04Feb

[Δελτίο Τύπου] Archive Alert: Διαδικτυακή πλατφόρμα διάσωσης ιστορικών αρχείων

«Εντόπισε – Δήλωσε – Σώσε » θα μπορούσε επιγραμματι κά να είναι το τρίπτυχο π άνω στο οποίο στηρίχθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του «Archive Alert», το ο ποίο προκαλεί μεμονωμένα άτομα, συλλογικότητες και την πολιτεία να στρέψουν με μεγαλύτερη θέρμη το ε νδιαφέρον τους σε ένα παρ αμελημένο ζήτημα, αυτό τη ς διάσωσης των ιστορικών αρχείων. Στη συνείδηση τω ν περισσότερων τα ιστορικ ά αρχεία αποτελούν μόνο π αλιά έγγραφα που αφορούν σημαντικά πρόσωπα και γεγ ονότα, ενώ στην καθημεριν ότητά μας παράγουμε πλήθο ς τέτοιων αρχείων κάθε μο ρφής (ηλεκτρονικά, έντυπα κ.ά.) τα οποία, μετά τη χρήση τους, αποτελούν ιστ ορικό υλικό. Οτιδήποτε, λ οιπόν, έρχεται από το παρ ελθόν, ανεξαρτήτως όγκου, χρονολογίας, περιεχομένο υ και υποστρώματος είναι αναγκαίο να διασωθεί και να αποφασίσουν οι αρμόδιο ι φορείς σε ποιο βαθμό θα καταστραφεί, έτσι ώστε ν α μη χαθούν σημαντικές πλ ηροφορίες. Το «Archive Alert» (www .archivealert.gr) αποτελε ί μια διαδικτυακή πλατφόρ μα όπου μεμονωμένα άτομα, φορείς και συλλογικότητε ς μπορούν να δηλώνουν αρχ εία και κάθε άλλο υλικό, το οποίο αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά (ο πτικοακουστικό υλικό, χάρ τες, φωτογραφίες, έντυπα, εφημερίδες, αφίσες κ.ά.) . Υλικό που κατέχουν ή εν τόπισαν ή αντιλήφθηκαν κα ι θεωρούν ότι κινδυνεύει, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τη διάσ ωση και χρήση του. Παράλλ ηλα, υπάρχει η δυνατότητα σε όσους/όσες εγγραφούν στην πλατφόρμα και κατέχο υν αρχειακό υλικό και ιστ ορικά τεκμήρια είτε απλώς να τα δηλώσουν προς ενημ έρωση των αρχειακών φορέω ν, είτε να προσκαλέσουν ε ιδικό προσωπικό για την κ αταγραφή, ταξινόμηση, διά σωση και αξιοποίησή του. Η πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή και στη συνέχε ια, ανάλογα με το υλικό π ου δηλώνεται, ενημερώνει με αυτόματο τρόπο όλους τ ους φορείς τους οποίους μ πορεί να τους αφορά. Είνα ι αναγκαίο να επισημανθεί , πως η χρήση της πλατφόρ μας είναι δωρεάν, τόσο γι α τους χρήστες-πληροφορητ ές όσο και για τους αρχει ακούς φορείς, ενώ απαγορε ύεται κάθε είδους αγοραπω λησία αρχειακού και πολιτ ιστικού υλικού. Τα τελευταία χρόνια όλο κ αι περισσότερο έρχονται σ τη δημοσιότητα υποθέσεις παραμέλησης και καταστροφ ής αρχειακών συνόλων (π.χ . δημοτικών και κοινοτικώ ν αρχείων, αρχείων επιχει ρήσεων κ.ά.) ή καπηλείας και εμπορίας αρχειακών συ λλογών, ακόμα και δημόσιω ν αρχείων. Στην κατεύθυνσ η αυτή η πλατφόρμα έρχετα ι να βοηθήσει ως εργαλείο διαμεσολάβησης με νόμιμο τρόπο για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και α νάπτυξης συνεργασιών για τη διάσωση του εν λόγω υλ ικού. Οι φορείς που μπορο ύν να εγγραφούν στην πλατ φόρμα είναι αναγκαίο να ε ίναι μη κερδοσκοπικοί οργ ανισμοί, να διαθέτουν αρχ ειακές συλλογές και διαδι κασίες ελεύθερης πρόσβαση ς στο υλικό. Ο πρώτος και βασικός φορέας συνεργασί ας είναι η κεντρική υπηρε σία των Γενικών Αρχείων τ ου Κράτους. Επιπλέον, το όλο εγχείρημα έχει στόχο την αναβάθμιση του αρχεια κού υλικού στη συνείδηση των πολιτών και την ενίσχ υση του διαλόγου για τη δ ιάσωση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. Η συστηματική συγκέντρωση και διάσωση τ ων αρχείων που κινδυνεύου ν δεν αποτελεί επιλογή, α λλά κοινωνική και επιστημ ονική αναγκαιότητα. Το «Archive Alert» σχεδία σαν οι ιστορικοί Παναγιώτ ης Ανδριανόπουλος, Στέφαν ος Βαμιεδάκης, Γιώργος Γά σιας, Γιάννης Γονατίδης, και Χρήστος Χρυσανθόπουλο ς μέλη του συλλογικού εγχ ειρήματος της Αρχείων Τάξ ις. Η Αρχείων Τάξις δραστ ηριοποιείται από το 2011 στη διάσωση, καταγραφή, τ εκμηρίωση και ανάδειξη ισ τορικών αρχείων και άλλων πολιτιστικών αγαθών. Το εργαστήρι επιχειρηματικού πολιτισμού Ματαρόα υποστ ηρίζει τεχνικά την πλατφό ρμα. Η υλοποίηση του έργο υ χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης επι στημονικών εταιρειών 2016 . Η παρουσίαση του «Archive Alert» θα πραγματοποιηθε ί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίο υ και ώρα 14.00 στον Ιανό (Σταδίου 24 – Αθήνα). Η εκδήλωση στο Facebook, εδώ : https://www.faceboo k.com/events/867549033347 409/

Διαβάστε περισσότερα