Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εμπιστευτικότητα

Ο διαδικτυακός τόπος http://archivealert.gr/ ανήκει στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις» (εφεξής ΑΤ). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους/ες (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες δήλωσης και ενημέρωσης σχετικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή ιστορικών αρχείων, αρχείων και εν γένει πολιτισμικών αγαθών και τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς (εφεξής φορέας) για τη διάσωσή τους. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η αρχειοθέτηση ή/και καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης:

1. Ο χρήστης αφού επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο και εγγραφεί στην Πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αρχειακό υλικό ή άλλο πολιτιστικό υλικό που έχει στην κατοχή του ή έχει εντοπίσει και κινδυνεύει με καταστροφή. Δυνατότητα δήλωσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην πλατφόρμα, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία της δήλωσής του, τα αποτελέσματά της διασύνδεσης με κάποιο φορέα.

2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου http://archivealert.gr/ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Αποκλείεται χρήση για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες.

3. Ως φορέας μπορεί να εγγραφεί κάθε νομικό δημόσιο ή ιδιωτικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο διαθέτει αρχειακές συλλογές ή βιβλιοθήκη και εξασφαλίζει τη διάσωση, συντήρηση και φύλαξη πολιτιστικών αγαθών, αλλά και τη δωρεάν και άνευ όρων ελεύθερη πρόσβαση στο ερευνητικό και οποιοδήποτε άλλο κοινό ενδιαφέρεται γι’ αυτό το υλικό. Εξαίρεση αποτελούν αρχειακές συλλογές που κατέχει ήδη ο αρχειακός φορέας και πιθανόν να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους περιορισμούς πρόσβασης.

4. Η ΑΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο http://archivealert.gr/  να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ. και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΛΩΘΟΥΝ». Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Σε καμία περίπτωση η ΑΤ δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

5. Η ΑΤ ενημερώνει το Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους για κάθε δήλωση αρχειακού υλικού, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Α 69 14/5/1991)

6. Οποιαδήποτε αναφορά στο περιεχόμενο ή τη χρήση του ιστοτόπου σε επιστημονικό ή άλλο ιστότοπο ή κείμενο για οποιαδήποτε χρήση, είναι υποχρεωτικό- πρέπει να γίνεται αναφορά στην ΑΤ ως δημιουργό και πνευματικό ιδιόκτητη.

7. Ο διαδικτυακός τόπος http://archivealert.gr/  ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου http://archivealert.gr/  αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό http://archivealert.gr/  και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

8. Η ΑΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

9. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου η ΑΤ δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών/φορέων μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες/φορείς, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων ή/και Φόρμες Συμμετοχής. Ο χρήστης/επισκέπτης/φορέας συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο http://archivealert.gr/, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί για το σκοπό της ολοκλήρωσης της δήλωσης. Η ΑΤ δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη/φορέα, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την ΑΤ. Η ΑΤ δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών/φορέων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η ΑΤ δε μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών/φορέων του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

10. Η ΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.2472/1997, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

11. Η ΑΤ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες/φορείς ενδεικτικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του Οι χρήστες/επισκέπτες/φορείς του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην ΑΤ να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία.

12. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης/φορέας του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arxeiontaxis@gmail.com.

13. Ο χρήστης/επισκέπτης/φορέας υποχρεούται να διενεργεί τη δήλωση και τις διαδικασίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις οδηγίες της ΑΤ, όπως αυτές του γνωστοποιούνται στον ιστότοπο. Οι παραπάνω οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων και πληροφοριών και αναλαμβάνουν την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η ΑΤ δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών. Η ΑΤ δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από τους παραπάνω, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που ευθύνονται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.

14. Η ΑΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη ανταπόκριση κάποιου φορέα και την καταστροφή ή κλοπή ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σχετικά με το υλικό που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα.

15. Ο φορέας είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αναφορά στην ΑΤ για την πορεία οποιουδήποτε αιτήματος φτάσει σε αυτόν μέσω της πλατφόρμας ή να απαντήσει σε εγγράφως σε όλα τα αιτήματα της ΑΤ σε σχέση με το υλικό.

16. O φορέας είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που παραλάβει υλικό να παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης του κοινού σε αυτό.

17. Η ΑΤ δε χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία ή συνεργασία μέσω της πλατφόρμας για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

18. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης/φορέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη διασύνδεση αυτής της επικοινωνίας και διάχυση της πληροφορίας. Η ΑΤ δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η ΑΤ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη/φορέα – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΑΤ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας και συμμετοχής του χρήστη/επισκέπτη/φορέα.

19. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους από την ΑΤ διέπεται και συμπληρώνεται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

20. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΤ και του χρήστη/επισκέπτη/φορέα των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η ΑΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες/φορείς του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο, υπηρεσίες και όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.